כללי

כבוד האדם

בית ספר דמוקרטי - כבוד

הערך העליון בקהילת בית הספר הוא כבוד האדם ולאורו נמדדת כל פעילות. חוקי בית הספר ונהליו הם ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אם מישהו נפגע ממעשה או אמירה של אחר, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו, לתת מענה לטענותיו. הקפדה על כבוד האדם חשובה יותר מהלימוד הפורמלי.