בית ספר דמוקרטי - כבוד

כבוד האדם

Posted on Posted in כללי

הערך העליון בקהילת בית הספר הוא כבוד האדם ולאורו נמדדת כל פעילות. חוקי בית הספר ונהליו הם ברוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

אם מישהו נפגע ממעשה או אמירה של אחר, מנגנוני בית הספר עומדים לרשותו, לתת מענה לטענותיו. הקפדה על כבוד האדם חשובה יותר מהלימוד הפורמלי.